Tijd voor kerstinkopen! Bestel voor 14 december

GARANTIEBELEID

Kemppi-lasapparaten vallen onder een beperkte  garantie, zoals hieronder beschreven. Deze beperkte garantie ("Garantie") geldt, tenzij een medewerker van Kemppi schriftelijk anders heeft medegedeeld, voor nieuwe, elektrisch aangedreven producten met een serienummer van Kemppi, verkocht op of na 1 juli 2010 en voor geselecteerde originele onderdelen van Kemppi-lasapparaten die hieronder worden vermeld in het gedeelte Geldigheid (samen de "Producten").

Deze Garantie wordt verleend door Kemppi Oy (hierna "Kemppi" of "Fabrikant") en geldt tussen Kemppi en een consument, instellingen of bedrijven die een Product rechtstreeks bij Kemppi heeft aangeschaft (een dergelijke klant wordt hierin verder aangeduid als een "Klant").

Deze garantie wordt beperkt door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Deze Garantie dient slechts ter aanvulling op en heeft geen gevolgen voor de wettelijke rechten die de Klant heeft op grond van de dwingende wetten in het rechtsgebied van de Klant betreffende de verkoop van consumentengoederen.

Ingangsdatum November 1, 2021

Geldigheid

Kemppi garandeert dat zijn Producten bij normaal gebruik vrij zijn van defecten in materiaal en afwerking, gedurende de Garantieperioden die hieronder afzonderlijk worden vermeld voor elke desbetreffende Productcategorie (elke periode wordt afzonderlijk gezien als een "Garantieperiode").

a)     Functiepanelen, FastSteel-lasapparaten en machines voor mechanisch lassen.
Voor deze Producten bedraagt de maximale Garantieperiode 2 jaar vanaf de verkoopdatum.

b)    Stroombronnen, draadaanvoerunits en koelunits.
Voor deze Producten bedraagt de maximale Garantieperiode 3 jaar vanaf de verkoopdatum

c)     Automatische verduisteringsfilters (ADF), aangedreven luchtzuiverende ademhalingsbeschermingssystemen (PAPR) en luchtregelkleppen.
Voor deze Producten bedraagt de Garantieperiode 2 jaar vanaf de aanschafdatum en is de Garantie alleen van toepassing indien het originele aankoopbewijs wordt overlegd.

d)    Alle accu's en laders.
Voor deze Producten bedraagt de Garantieperiode 1 jaar vanaf de aanschafdatum en is de Garantie alleen van toepassing indien het originele aankoopbewijs wordt overlegd.

 

Dekking van de garantie

Tijdens de garantieperiode is de fabrikant verantwoordelijk voor i) reparatie of ii) vervanging van het defecte product. De fabrikant mag naar eigen inzicht ervoor kiezen om de betaalde prijs van het defecte product te restitueren. Het Product wordt als defect beschouwd indien de werking wezenlijk afwijkt van de specificaties in de gebruiksaanwijzing.

De Garantie dekt ook reserveonderdelen en vastgestelde arbeidskosten van een officiële Kemppi-serviceleverancier. Een lijst met alle officiële Kemppi-serviceleveranciers is te vinden op www.kemppi.com.De fabrikant is niet verantwoordelijk voor het afdragen van enige belastingen, heffingen, transportkosten en/of douanekosten in verband met het eventueel verschepen van een product of van onderdelen voor de reparatie van een product binnen de garantie. Dergelijke betalingen zijn de verantwoordelijkheid van de klant. In het geval dat de fabrikant dergelijke kosten dient te maken in verband met de garantieafhandeling, zal de fabrikant dergelijke kosten in rekening brengen aan de klant. Wanneer een product of onderdeel wordt vervangen, worden de vervangende onderdelen het eigendom van de klant en de vervangen onderdelen het eigendom van de fabrikant. Als er restitutie wordt verleend, moet het product worden geretourneerd aan de fabrikant (indien de fabrikant daar specifiek om vraagt) en wordt dit het eigendom van de fabrikant.

Bij elke garantieclaim dient de klant onmiddellijk contact op te nemen met een officiële
Kemppi-serviceleverancier. Kosten voor verpakking, transport en verzekering in verband met
het verzenden van het product naar de dichtstbijzijnde officiële Kemppi-serviceleverancier
vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant (zie www.kemppi.com voor de dichtstbijzijnde locatie). Indien een product binnen de garantie wordt geretourneerd voor reparatie of vervanging, dient de klant een schriftelijk verslag over de gebruiksomstandigheden aan
te leveren als voorwaarde voor het goedkeuren van de garantieclaim door de fabrikant. De fabrikant mag verder vragen om aanvullende informatie over de gebruiksomstandigheden, alvorens een garantieclaim te aanvaarden. De klant mag het product laten repareren door een willekeurige, officiële Kemppi-serviceleverancier. De geldigheid van de garantieperiode van het product kan worden gecontroleerd in het extranetsysteem van de fabrikant. Het wordt de Klant echter aangeraden om de officiële Kemppi-serviceleverancier het aankoopbewijs en/of registratiedocument te overleggen. Verder moet het serienummer van het product leesbaar zijn ten tijde van de garantieclaim (het serienummer is te vinden op het typeplaatje van het product).

Garantiebeperkingen

Deze garantie dekt het volgende NIET:

1. Defecten ten gevolge van normale slijtage, niet opvolgen van de gebruiks- en onderhoudsinstructies, aansluiten op een onjuiste of gebrekkige elektrische voeding
(met inbegrip van spanningspieken die de specificaties van het apparaat overschrijden), onjuiste gasdruk, overbelasting, schade ontstaan bij vervoer of opslag, brand of schade
door natuurlijke oorzaken, zoals blikseminslag of overstroming.

2. Kosten voor het vaststellen van problemen, directe of indirecte reiskosten, dagtoelagen
of overnachtingskosten.

3. Lasmaskers, lastoortsen, laspistolen en de bijbehorende slijtonderdelen, kabels, aandrijfrollen en geleidingsbuizen van de draadaanvoerunit.

De Garantie vervalt als het Product wordt gebruikt met lastoortsen of -pistolen die niet van het merk Kemppi zijn, als er aan het Product wijzigingen worden aangebracht zonder voorafgaande, schriftelijke goedkeuring van de Fabrikant, als er aan het Product reparaties
of onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd met reserveonderdelen of slijtonderdelen die niet van het merk Kemppi zijn, als de onderhoudsinstructies voor het Product worden genegeerd of als de reparatie niet wordt uitgevoerd door een officiële Kemppi-serviceleverancier.

Indien uit de probleemoplossingsprocedure blijkt dat het defect niet binnen de garantie valt, worden de daaropvolgende reparatiewerkzaamheden niet gedekt door de garantie en heeft de fabrikant of de Kemppi-serviceleverancier recht op vergoeding voor deze reparatiewerkzaamheden. De fabrikant is in geen geval verantwoordelijk voor uitgaven van derden of uitgaven/kosten die hoger zijn dan de oorspronkelijke aankoopprijs van de apparatuur, of voor indirecte of gevolgschade/‑kosten.

Voor zover bij wet toegestaan, en niettegenstaande enige bepalingen betreffende minimale wettelijke garantie, heeft de Fabrikant geen enkele verplichting met betrekking tot de Producten, behalve zoals uiteengezet in deze beperkte garantie. Voor zover bij wet toegestaan, en niettegenstaande enige bepalingen betreffende minimale wettelijke garantie, is de Garantie de enige verhaalsmogelijkheid bij defecten in de Producten. De Fabrikant wijst hierbij uitdrukkelijk alle andere garanties - zowel uitdrukkelijk als geïmpliceerd - af, inclusief geïmpliceerde garanties met betrekking tot verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In geen geval kan de fabrikant aansprakelijk worden gesteld voor incidentele schade, gevolgschade, punitieve schadevergoedingen of contractueel vastgelegde schadevergoedingen, waaronder maar niet beperkt tot inkomstenderving en andere indirecte schade of verlies. Als de fabrikant statutaire of geïmpliceerde garanties wettelijk gezien niet kan afwijzen, worden al dergelijke garanties in de hoogste bij wet toegestane mate begrensd; in duur tot de garantietermijn en in omvang tot reparatie of vervanging, geheel naar goeddunken van de fabrikant.

Garantieperiode na de reparatie onder Garantie

Na een reparatie onder Garantie die is uitgevoerd door een officiële Kemppi-serviceleverancier, is de resterende Garantieperiode van het oorspronkelijke Product gelijk aan de resterende Garantieperiode van het gerepareerde Product of het onderdeel daarvan.

Toepasselijk recht en geschillen

Deze Garantievoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Finland. Dwingende bepalingen inzake consumentenbescherming van
de woonplaats van de Klant blijven van toepassing.

Indien de Klant en de Fabrikant in geval van geschillen er niet in slagen om de kwestie door middel van onderhandelingen op te lossen, kan de Klant de kwestie voorleggen aan de plaatselijke instantie voor consumentenbescherming. In plaats daarvan kan de Klant ook gebruikmaken van het forum voor Onlinegeschillenbeslechting (http://ec.europa.eu/odr)
dat wordt beheerd door de Europese Commissie.