Algemene voorwaarden voor de verkoop van goederen

1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op consumenten, particulieren, instellingen of bedrijven ("Koper" of "Klant") bij het plaatsen van een bestelling bij Kemppi Oy, Kempinkatu 1, 15810 Lahti, Finland, tel. +358 3 89911, e-mail info@kemppi.com ("Verkoper" of "Kemppi") via de Kemppi-webshop op www.kemppi.com of https://shop-nl.kemppi.com of https://shop-b2b-nl.kemppi.com of een andere daarmee verbonden website ("Webshop"). Deze Algemene Voorwaarden vormen een integraal en essentieel onderdeel van de overeenkomst voor verkoop op afstand ("Overeenkomst") tussen de Koper en de Verkoper.

2. Sluiting van de Overeenkomst

Productbestellingen worden verricht in de Webshop door de gewenste producten ("Goederen") aan het winkelmandje toe te voegen en de toepasselijke betaalwijze te kiezen. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Verkoper de bestelling aan de Koper heeft bevestigd. Informatie in advertenties, brochures of ander geschreven materiaal van Kemppi, hetzij in de Webshop, hetzij aan u verstrekt, is uitsluitend ter informatie en geldt niet als aanbod van Kemppi om Goederen te leveren. De bevestiging bevat de prijs en de bezorgkosten van de bestelling, de bestelde Goederen, alsmede andere informatie die vereist is op grond van de toepasselijke dwingende wetgeving.

3. Plichten van de Verkoper

3.1. Leveringsvoorwaarden

De Verkoper verstrekt de trackingcode van het pakket per e-mail aan de Klant op het moment dat de producten worden verzonden. De Verkoper draagt het risico van beschadiging of verlies van de bestelde producten tijdens het transport.

3.2. Garantie

Voor de verkochte Goederen geldt de wettelijk garantie volgens dwingendrechtelijke bepalingen en vrijwillige commerciële garantie overeenkomstig de voorwaarden van de fabrikant in het garantiecertificaat. De vrijwillige commerciële garantie overeenkomstig de voorwaarden van de fabrikant vormt de exclusieve vrijwillige garantie voor de Goederen.

3.3. Eigenschappen van de Goederen

De Verkoper is alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit en andere kenmerken van de Goederen in overeenstemming met de informatie die in de Overeenkomst is gespecificeerd. De Koper is verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die aan de Verkoper wordt verstrekt (zoals het afleveradres en betalingsinformatie).

3.4. Vertraging

In geval van vertraging van de levering stelt de Verkoper de Koper onmiddellijk op de hoogte van de vertraging en de oorzaak van de vertraging en, indien mogelijk, van een geschatte nieuwe leveringsdatum. Indien de fabrikant van de Goederen of de partij van wie de Verkoper de Goederen heeft verkregen zijn contractuele verplichtingen jegens de Verkoper niet is nagekomen en de levering van de Verkoper daardoor vertraging oploopt, is de Verkoper niet aansprakelijk voor enige schade die aan de Koper wordt toegebracht als gevolg van de vertraging. Onderworpen ann clause 10, indien de levering van de Verkoper is vertraagd door een fout van de Verkoper, heeft de Koper het recht om levering te eisen, of in het geval dat de levering van de Verkoper aanzienlijk is vertraagd, om gebruik te maken van het herroepingsrecht van de Koper dat is gespecificeerd in bepaling 6.1.

4. Plichten van de Koper

4.1. Klantgegevens

Bij het plaatsen van de bestelling geeft de Koper zijn/haar echte naam, (mobiele) telefoonnummer en e-mailadres op. Naast bovengenoemde gegevens dienen instellingen en bedrijven het handelsregisternummer en/of BTW-nummer te vermelden.

De Koper verklaart aan de Verkoper dat de gegevens die hij of zij heeft verstrekt tijdens het bestelproces (en eventuele kennisgevingen van wijziging van dergelijke informatie) waarheidsgetrouw en juist zijn.

4.2 Systeem vereisen

Om de Webshop te kunnen gebruiken, is het vereist dat het door de Koper gebruikte computersysteem aan de volgende minimumvereisten voldoet:

I.                    computer of mobiel apparaat met toegang tot het Internet;
II.                    toegang tot e-mail;
III.                   Internet Explorer versie 11 of later, Firefox versie 28.0 of later, Chrome versie 32 of
                       later, Opera versie 12.17 of later, Safari versie 1.1 of later;
IV.                  cookies en Javascript zijn ingeschakeld in de browser van de Koper.

4.3 Verwerking van persoonsgegevens

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens van de Koper is beschikbaar in het Privacybeleid van Kemppi, zie hier https://www.kemppi.com/en-US/privacy.

4.4 Aankoopprijs

De koopprijs is de op dat moment door Verkoper in rekening gebrachte prijs, inclusief BTW overeenkomstig het op dat moment geldende

BTW-tarief. Als er geen muntsoort wordt vermeld, is de prijs in euro's.

Wanneer een bedrijf uit een lidstaat van de Europese Unie een aankoop doet in de Webshop, is 0% btw van toepassing vanwege de intracommunautaire levering van goederen. Hiervoor is het noodzakelijk dat het bedrijf een geregistreerd btw-nummer heeft in een lidstaat van de Europese Unie. Neem bij vragen contact op met onze klantenservice

4.5. Betalingsvoorwaarden

Tenzij anders overeengekomen, zijn de betalingsvoorwaarden via de in de Webshop aangegeven betaalwijzen.

4.6. Reclamatie en reparatie van defecten

Indien de door de Verkoper geleverde Goederen in enig opzicht gebreken vertonen, dient de Koper de Verkoper binnen een redelijke termijn vanaf de leveringsdatum op de hoogte te stellen van het gebrek. De primaire verantwoordelijkheid van de Verkoper is het gebrek herstellen of nieuwe Goederen leveren. Indien herstel of vervanging van het product onmogelijk is (althans redelijkerwijs niet van Kemppi kan worden verlangd), heeft de Koper de keuze tussen (i) restitutie van het gedeelte van de prijs in verhouding tot de mate van afwijking van hetgeen is overeengekomen of (ii) ontbinding van de Overeenkomst.

5. Intellectuele eigendomsrechten

De verkoop van Goederen houdt geen overdracht aan de Koper in van rechten met betrekking tot handelsmerken, patenten of andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Goederen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper is Koper niet gerechtigd afbeeldingen, tekeningen, berekeningen of andere documenten met betrekking tot de aanbieding of de Goederen geheel of gedeeltelijk te reproduceren, of de Goederen of delen daarvan te reproduceren, of om anderszins de intellectuele eigendomsrechten van de Verkoper te exploiteren.

6. Ontbinding van de Overeenkomst en overmacht

6.1. Het recht herroepingsrecht van de consument

De Koper die een consument is, is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden door de Verkoper op de hoogte te stellen per e-mail of door gebruik te maken van het contactformulier in de Webshop binnen veertien (14) dagen en zonder opgave van reden. De herroepingstermijn is veertien (14) dagen vanaf de datum waarop u of een door u aangewezen derde (die niet de vervoerder is) de Goederen in bezit heeft of heeft genomen. Indien u in dezelfde bestelling meerdere Goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, bedraagt de herroepingstermijn veertien (14) dagen vanaf de datum waarop u of een door u aangewezen derde (die niet de vervoerder is) het laatste item heeft ontvangen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u Kemppi, Kemppi Benelux B.V., Minervum 7284 4817 ZM BREDA, Netherlands, tel. +31 76 571 77 50, email: sales.nl@kemppi.com, te informeren door middel van een uitdrukkelijke kennisgeving (bv. Door het contact formulier in de webshop of per e-mail sales.nl@kemppi.com of een verzonden brief) van uw besluit de Overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken [link] , wat echter niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Kemppi regelt en betaalt het retourtransport. Het retournummer is veertien (14) dagen geldig, gedurende deze tijd moet de klant de goederen retour sturen naar Kemppi.

Gevolg van herroeping

Indien u de Overeenkomst herroept, dient Kemppi alle betalingen die zij van u heeft ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten als gevolg van uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardleveringswijze) onmiddellijk aan u terug te betalen, echter niet later dan veertien (14) dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van de Overeenkomst hebben ontvangen. Voor een dergelijke terugbetaling zal Kemppi hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u heeft gebruikt voor de betaling van de oorspronkelijke transactie, tenzij Kemppi uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht.

Kemppi kan weigeren u terug te betalen totdat Kemppi de Goederen retour heeft ontvangen of totdat u bewijs heeft geleverd dat u de Goederen heeft geretourneerd, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de Goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na de datum waarop u ons van de herroeping van de Overeenkomst in kennis heeft gesteld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Om aan de termijn te voldoen is het voldoende dat u de Goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien (14) dagen verzendt. Kemppi zal de kosten van het terugzenden van de Goederen voor haar rekening nemen.

U bent aansprakelijk voor waardevermindering van de Goederen die het gevolg is van het behandelen van de Goederen anders dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking van de Goederen vast te stellen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op Goederen die op bestelling zijn gemaakt op verzoek van de Klant of op andere op maat gemaakte producten.

6.2. Overmacht

Verkoper is niet gehouden de Overeenkomst na te komen indien de levering van de Goederen geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door een natuurramp, brand, machinestoring of vergelijkbare storing, staking, lock-out, oorlog, mobilisatie, in- of uitvoerverbod, gebrek aan transportmiddelen, productiebeëindiging, verkeersverstoring of andere soortgelijke belemmering die de Verkoper redelijkerwijs niet kan overwinnen. Ook indien voor de nakoming van de Overeenkomst van Verkoper offers zijn vereist die niet in verhouding staan tot het voordeel dat de Koper uit de nakoming van de Overeenkomst door Verkoper zou verkrijgen, is Verkoper niet gehouden tot nakoming van de Overeenkomst. Verkoper is in voornoemde omstandigheden niet gehouden tot vergoeding van schade die Koper lijdt als gevolg van de niet-nakoming door de Verkoper van zijn contractuele verplichtingen en Verkoper is tevens gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat de Koper het recht heeft eventuele vorderingen tegen de Verkoper in te brengen.

7. Overdracht van eigendom

Tenzij anders overeengekomen, gaat de eigendom van de Goederen over op de Koper wanneer de aankoopprijs volledig is betaald.

8. Mededelingen

Kennisgevingen aan de andere partij dienen te geschieden via e-mailcorrespondentie.

9. Beperking van aansprakelijkheid

De Verkoper is aansprakelijk voor opzettelijk wangedrag en grove nalatigheid. Verder is de Verkoper aansprakelijk voor de nalatige schending van verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is om de normale uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken, waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van de Overeenkomst in gevaar brengt en op de nakoming waarvan de Klant regelmatig mag vertrouwen. In dit laatste geval is de Verkoper slechts aansprakelijk voor de voorzienbare typische contractuele schade. Afgezien daarvan aanvaardt de Verkoper geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook.

De voornoemde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in geval van dood of lichamelijk letsel en/of voor zover zij in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving.

De hierboven vermelde aansprakelijkheidsbepalingen zijn ook van toepassing op schending van verplichtingen door plaatsvervangende agenten van de Verkoper en andere derden die de Verkoper voor de uitvoering van de Overeenkomst heeft aangesteld.

10. Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Finland. Onverminderd deze rechtskeuze heeft een Klant die een consument is en in een EU-lidstaat woont, recht op de bescherming die hem wordt geboden door de dwingende bepalingen van het recht van het land waar hij woont.

11. Geschillenbeslechting

Alle geschillen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden in eerste instantie geschikt door onderhandelingen met de klantenservice van de Verkoper en in laatste instantie door een bevoegde rechtbank, zoals bepaald door de toepasselijke dwingende wetgeving. Indien de Klant, die een consument is, en de Verkoper er niet in slagen om de kwestie door middel van onderhandelingen op te lossen, kan de Klant de kwestie voorleggen aan de plaatselijke instantie voor consumentenbescherming. In plaats daarvan kan de Klant, die een consument is,  ook gebruikmaken van het forum voor Onlinegeschillenbeslechting (http://ec.europa.eu/consumers/odr) dat wordt beheerd door de Europese Commissie.

12. Retouren en reclamaties

12.1 Reclamaties bij aflevering

Indien een zending tijdens het transport beschadigd is of er tijdens het lossen van de zending ontbrekende artikelen worden geconstateerd, dient de Klant zo snel mogelijk nadat deze het betreffende gebrek heeft vastgesteld een aantekening te maken op de leveringsbon en de verkoopafdeling van Kemppi op de hoogte te stellen per e-mail of via het contactformulier in de Webshop. De volgende gegevens moeten worden verstrekt: bestelgegevens van de Koper, de reden voor reclamatie en een foto van de zending (met name in geval van schade of defecten). Als verkeerde of ontbrekende zaken in de bestelling te wijten zijn aan de afhandeling van Kemppi, zal Kemppi de ontbrekende of verkeerd geleverde goederen vervangen.

12.2. Contractueel recht van retour

Naast de wettelijke rechten inzake tekortkomingen en het wettelijke herroepingsrecht van 14 dagen ten aanzien van consumenten, kunnen Producten binnen 30 dagen na levering worden geretourneerd door een retourformulier in te vullen in de Webshop of door contact op te nemen met de klantenservice per e-mail of via het contactformulier in de webshop. Het recht op retour geldt niet voor instellingen en bedrijven of voor goederen die op verzoek van de Klant op bestelling zijn gemaakt of voor andere op maat gemaakte producten.

De Klant ontvangt binnen één (1) week een retournummer samen met instructies van Kemppi. Kemppi regelt en betaalt het retourtransport.

Het retournummer is veertien (14) dagen geldig, gedurende welke tijd de Klant de goederen moet afgeven voor levering aan Kemppi.

De Klant is aansprakelijk voor eventuele schade of verlies van goederen tijdens het retourtransport

Het contractuele recht op retournering is alleen geldig voor goederen in originele verpakking. De goederen moeten verpakt zijn in dezelfde of gelijkwaardige verpakking als waarin ze zijn ontvangen en geschikt zijn voor transport.

Geretourneerde goederen worden gecrediteerd nadat ze zijn ontvangen, geïnspecteerd en geaccepteerd, uiterlijk veertien (14) dagen na ontvangst van de zending. De terugbetaling van de aankoopprijs zal plaatsvinden via dezelfde betalingsmethode waarmee de Klant eerder het Product heeft gekocht.

Onverminderd het bepaalde in artikel 6.1, behoudt Kemppi zich het recht voor om aanvullende kortingen toe te passen indien de goederen niet worden geaccepteerd in verband met beschadiging tijdens het transport of omdat de producten zijn geopend of gebruikt.

13. Algemeen

Elk van de bepalingen en voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden is afzonderlijk van toepassing. Indien een rechtbank of bevoegde autoriteit besluit dat een van deze voorwaarden onwettig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht.

14. Bewaring van de contracttekst

De Klant ontvangt de contractuele bepalingen samen met informatie over de bestelde Goederen inclusief deze Algemene Voorwaarden per e-mail bij aanvaarding van de Overeenkomst of samen met de kennisgeving daarvan. Kemppi slaat de contractuele bepalingen niet op voor de Klant. U kunt deze Algemene Voorwaarden hier downloaden: [link].

 

#20221011