Standaardvoorwaarden voor de verkoop van goederen

1. Toepassingsgebied

Deze standaardvoorwaarden ("standaardvoorwaarden") zijn van toepassing op consumenten, particulieren, instellingen of bedrijven ("Koper" of "klant") bij het plaatsen van een bestelling bij Kemppi Oy ("Verkoper" of "Kemppi", Kempinkatu 1, 15810 Lahti, Finland, tel. +358 3 8911, BTW-nummer FI20518261 ) via de Kemppi-webshop op www.kemppi.com of een andere daarmee verbonden website ("webshop"). Deze voorwaarden vormen een integraal en essentieel onderdeel van de overeenkomst voor verkoop op afstand ("overeenkomst") tussen de Koper en de Verkoper.


2. Sluiting van de overeenkomst

Productbestellingen worden verricht in de webshop door de gewenste producten ("Goederen") aan het winkelmandje toe te voegen en de toepasselijke betaalwijze te kiezen. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Verkoper de bestelling aan de Koper heeft bevestigd. Informatie in advertenties, brochures of ander geschreven materiaal van Kemppi, hetzij in de webshop, hetzij aan u verstrekt, is uitsluitend ter informatie en geldt niet als aanbod van Kemppi om Goederen te leveren. De bevestiging bevat de prijs en de bezorgkosten van de bestelling, de bestelde Goederen, alsmede andere informatie die vereist is op grond van de toepasselijke dwingende wetgeving.


3. Plichten van de Verkoper


3.1. Leveringsvoorwaarden

De Verkoper verstrekt de trackingcode van het pakket per e-mail aan de klant op het moment dat de producten worden verzonden. De verkoper draagt het risico van beschadiging of verlies van de bestelde producten tijdens het transport.


3.2. Garantie

Voor de verkochte Goederen geldt de wettelijk garantie en commerciële garantie overeenkomstig de voorwaarden van de fabrikant in het garantiecertificaat. De garantie overeenkomstig de voorwaarden van de fabrikant vormt de exclusieve garantie voor de Goederen.


3.3. Eigenschappen van de Goederen

De Verkoper is alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit en andere kenmerken van de Goederen in overeenstemming met de informatie die in de overeenkomst is gespecificeerd. De Koper is verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die aan de Verkoper wordt verstrekt (zoals informatie over het beoogde gebruik van de Goederen).


3.4. Vertraging

In geval van vertraging stelt de Verkoper de Koper onmiddellijk op de hoogte van de vertraging en de oorzaak van de vertraging en, indien mogelijk, van een geschatte nieuwe leveringsdatum. Indien de fabrikant van de Goederen of de partij van wie de Verkoper de Goederen heeft verkregen zijn contractuele verplichtingen jegens de Verkoper niet is nagekomen en de levering van de Verkoper daardoor vertraging oploopt, is de Verkoper niet aansprakelijk voor enige schade die aan de Koper wordt toegebracht. Indien de levering van de Verkoper is vertraagd door een fout van de Verkoper, heeft de Koper het recht om levering te eisen, of in het geval dat de levering van de Verkoper aanzienlijk is vertraagd, om gebruik te maken van het recht van de Koper dat is gespecificeerd in bepaling 6.1, indien aan de voorwaarden van genoemde bepaling is voldaan


4. Plichten van de Koper


4.1. Klantgegevens

Bij het plaatsen van de bestelling geeft de Koper zijn/haar echte naam, (mobiele) telefoonnummer en e-mailadres op. Naast bovengenoemde gegevens dienen instellingen en bedrijven het handelsregisternummer en/of BTW-nummer te vermelden.

De Koper verklaart aan de Verkoper dat de gegevens die hij of zij heeft verstrekt tijdens het bestelproces (en eventuele kennisgevingen van wijziging van dergelijke informatie) waarheidsgetrouw en juist zijn.


4.2 Aankoopprijs

De koopprijs is de op dat moment door Verkoper in rekening gebrachte prijs, inclusief BTW overeenkomstig het op dat moment geldende
BTW-tarief. Als er geen muntsoort wordt vermeld, is de prijs in euro's .

Wanneer een bedrijf uit een andere lidstaat van de Europese Unie een aankoop doet in de Kemppi-webshop, is 0% btw van toepassing vanwege de intracommunautaire levering van goederen. Hiervoor is het noodzakelijk dat het bedrijf een geregistreerd btw-nummer heeft in een lidstaat van de Europese Unie. Neem bij vragen contact op met onze klantenservice


4.3. Betalingsvoorwaarden

Tenzij anders overeengekomen, zijn de betalingsvoorwaarden vooraf via de in de webshop aangegeven betaalwijzen.


4.4. Reclamatie en reparatie van defecten

Indien de door de Verkoper geleverde Goederen in enig opzicht gebreken vertonen, dient de Koper de Verkoper binnen een redelijke termijn vanaf de leveringsdatum op de hoogte te stellen van het gebrek. De primaire verantwoordelijkheid van de Verkoper is het gebrek herstellen of nieuwe Goederen leveren.


5. Intellectuele eigendomsrechten

De verkoop van Goederen houdt geen overdracht aan de Koper in van rechten met betrekking tot handelsmerken, patenten of andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Goederen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper is Koper niet gerechtigd afbeeldingen, tekeningen, berekeningen of andere documenten met betrekking tot de aanbieding of de Goederen geheel of gedeeltelijk te reproduceren, of de Goederen of delen daarvan te reproduceren, of om anderszins de intellectuele eigendomsrechten van de Verkoper te exploiteren.


6. Annulering en ontbinding van de overeenkomst


6.1. Het recht van de Koper om de overeenkomst te annuleren

De Koper is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door de Verkoper op de hoogte te stellen per e-mail of door gebruik te maken van het contactformulier in de webshop binnen veertien (14) dagen na het sluiten van de overeenkomst. Het recht om te annuleren is niet van toepassing op Goederen die op bestelling zijn gemaakt op verzoek van de klant of op andere op maat gemaakte producten. Indien de klant het contract opzegt na gebruik van de Goederen, uitgezonderd wat noodzakelijk is om de aard, kenmerken en werking ervan vast te stellen, is de klant aansprakelijk voor eventuele waardevermindering.


6.2. Overmacht

Verkoper is niet gehouden de overeenkomst na te komen indien de levering van de Goederen geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door een natuurramp, brand, machinestoring of vergelijkbare storing, staking, lock-out, oorlog, mobilisatie, in- of uitvoerverbod, gebrek aan transportmiddelen, productiebeëindiging, verkeersverstoring of andere soortgelijke belemmering die de Verkoper redelijkerwijs niet kan overwinnen. Ook indien voor de nakoming van de overeenkomst van Verkoper offers zijn vereist die niet in verhouding staan tot het voordeel dat de Koper uit de nakoming van de overeenkomst door Verkoper zou verkrijgen, is Verkoper niet gehouden tot nakoming van de overeenkomst. Verkoper is in voornoemde omstandigheden niet gehouden tot vergoeding van schade die Koper lijdt als gevolg van de niet-nakoming door de Verkoper van zijn contractuele verplichtingen en Verkoper is tevens gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat de Koper het recht heeft eventuele vorderingen tegen de Verkoper in te brengen.


7. Overdracht van eigendom

Tenzij anders overeengekomen, gaat de eigendom van de Goederen over op de Koper wanneer de aankoopprijs volledig is betaald.


8. Mededelingen

Kennisgevingen aan de andere partij dienen schriftelijk te geschieden.


9. Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door toepasselijke dwingende wetgeving, is de totale aansprakelijkheid van de Verkoper jegens de Koper in alle omstandigheden beperkt tot de overeengekomen aankoopprijs van de levering, ongeacht het voorwerp en de basis voor de aansprakelijkheid. Elke aansprakelijkheid van de Verkoper op grond van paragraaf 3.5 hierboven is inbegrepen in de totale aansprakelijkheid. De Verkoper is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade of puur economisch verlies of verlies geleden als gevolg van materiële schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot productieverlies, winstderving of enig ander financieel verlies. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is niet van toepassing in gevallen van grove nalatigheid of onrechtmatige bedoeling en is niet van toepassing op de aansprakelijkheid van de verkoper voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door de goederen aan een persoon of wanneer zich een schending van een fundamentele contractuele verplichting heeft voorgedaan.


10. Toepasselijk recht

Deze standaardvoorwaarden worden vastgesteld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Tenzij anders bepaald door de toepasselijke dwingende wetgeving, worden deze algemene voorwaarden geïnterpreteerd in overeenstemming met en beheerst door de wetten van Finland.


11. Geschillenbeslechting

Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden worden in eerste instantie geschikt door onderhandelingen met de klantenservice van de Verkoper en in laatste instantie door een bevoegde rechtbank, zoals bepaald door de toepasselijke dwingende wetgeving. Indien de klant en de Verkoper er niet in slagen om de kwestie door middel van onderhandelingen op te lossen, kan de klant de kwestie voorleggen aan de plaatselijke instantie voor consumentenbescherming. In plaats daarvan kan de klant ook gebruikmaken van het forum voor Onlinegeschillenbeslechting (http://ec.europa.eu/odr) dat wordt beheerd door de Europese Commissie.


12. Retouren en reclamaties


12.1 Reclamaties bij aflevering

Indien een zending tijdens het transport beschadigd is of er tijdens het lossen van de zending ontbrekende artikelen worden geconstateerd, dient de klant zo snel mogelijk nadat deze het betreffende gebrek heeft vastgesteld een aantekening te maken op de leveringsbon en de verkoopafdeling van Kemppi op de hoogte te stellen per e-mail of via het contactformulier in de webshop. De volgende gegevens moeten worden verstrekt: bestelgegevens van de Koper, de reden voor reclamatie en een foto van de zending (met name in geval van schade of defecten).    Als verkeerde of ontbrekende zaken in de bestelling te wijten zijn aan de afhandeling van Kemppi, zal Kemppi compensatie bieden voor de ontbrekende of verkeerd geleverde zaken.

 

12.2 Voorwaarden voor retourzendingen

 Producten kunnen binnen 30 dagen na levering worden geretourneerd door een retourformulier in te vullen in de webshop of door contact op te nemen met de klantenservice per e-mail of via het contactformulier in de webshop. Het recht op retour geldt niet voor instellingen en bedrijven of voor goederen die op verzoek van de klant op bestelling zijn gemaakt of voor andere op maat gemaakte producten.

 De klant ontvangt binnen één (1) week een retournummer van Kemppi met instructies. Kemppi regelt en betaalt voor het retourtransport. Het retournummer is veertien (14) dagen geldig. Binnen deze tijd moet de klant de goederen afstaan voor retournering naar Kemppi.

 De klant is aansprakelijk voor eventuele schade of verlies van goederen tijdens het retourtransport

 Het recht op retournering is alleen geldig voor goederen in ongeopende, originele verpakking. De goederen moeten verpakt zijn in dezelfde of gelijkwaardige verpakking als waarin ze zijn ontvangen en geschikt zijn voor transport.

 Geretourneerde goederen worden gecrediteerd nadat ze zijn ontvangen, geïnspecteerd en geaccepteerd, uiterlijk veertien (14) dagen na ontvangst van de zending. Bij gedeeltelijke retourzending worden de vrachtkosten niet gecrediteerd.

 Kemppi behoudt zich het recht voor om aanvullende kortingen toe te passen indien de goederen niet worden geaccepteerd in verband met beschadiging tijdens het transport of omdat de producten zijn geopend of gebruikt.